Sasaungan


Sasaungan asal kecapna tidak kecap saung. Jadi, sasaungan mangrupakeun kaulinan barudak dina nyieun saung. Sasaungan ngabogaan harti saung bobodoan atawa heuheureuyan. Jadi sasaungan mangrupakeun kaulinan barudak dina nyieun saung anu lain saung bener. Sanajan kitu, sasaungan bisa dicicingan ku barudak anu nyieuna sakumaha saung anu bener-bener saung. Anu ngabedakeunana paling oge ukuran jeung kakuatanana katut tempat di mana nyieunna.

saung
Saung di hiji kebon

Mun saung mah ukuranana lumayan gede, bisa dipake sare (dipake tunggu kebon mun aya di kebon, aya tempat paranti ngadurukan), aya tempat cicing anu biasana dijieun tina palupuh. Terus luhurna oge make hateup tina awi atawa daun kawung. Terus, saung biasa dijieun di kebon pikeun gaganti imah, boh pikeun tunggu atawa istirahat mun keur magawe. Bahan anu dipakena oge bisa tina kai golondongan atawa leunjeuran awi.

Sedengkeun sasaungan mah, ukuranana biasana mah leuwih leutik tibatan saung. Ukuranna kumaha bahan jeung lobana budak anu ngiluan, atawa kumaha kahayang budak. Ditambah oge kumaha bahan anu dipake. Aya anu ngan ukur anu make regang atawa dahan kai pikeun tihangna. Pamageuhna ditalian ku tali awi tali atawa areuy. Tuluy tiungna pikeun ngaiuhan bisa make palastik atawa dangdaunan. Handapna bisa diamparan jukut atawa dangdaunan oge. Perkara tempatna, bisa di buruan atawa di kebon sisi lembur.

Nu penting dina sasaungan mah, lain adeganana, sanajan sok dialus-alus oge. Da nu pentingna mah dina nyieun sasaungan teh kumaha supaya barudak teh ngagunakeun barang-barang atawa bahan-bahan anu aya di sabudeureun/di sakurilingeun pikeun ngawangun sasaungan.

Bahan-bahan anu sok dipake:

  1. Tihang. Bahan pikeun tihang bisa make dahan kai atawa regang. Bisa oge tina awi, atawa make tangkal kai anu geus aya di tempat. Palang-palangna oge sarua. Pamageuhnna bisa make tali tina awi tali atawa atawa tali rapia, bisa oge make areuy.
  2. Hateup. Hateup atawa pikeun iuh-iuhna bisa make dangdaunan saperti daun cau atawa daun kopi. Bisa oge tina jukut atawa palastik.
  3. Amparan. Pikeun amparan bisa make dangdaunan atawa jujukutan.

Mangfaat pikeun budak dina kaulinan sasaungan di antarana:

  • Diajar motekar dina ngagunakeun barang-barang anu aya di sakurilingeun.
  • Diajar hirup sauyunan dina migawe hiji pagawean. Da biasana dina nyieun sasaungan sok dilakukeun ku budak leuwih ti saurang. Dina nyieunna kadang hiji budak jeung budak lainna ngabogaan kahayang ngawangun sasaungan anu beda-beda, sedengkeun sasaunganana ngan ukur hiji.
  • Diajar babagi tugas. Dina nyieun sasaungan dibutuhkeun sababarah budak anu masing-masing kudu ngabogaan pagaweanna masing-masing, supaya pagaweanna gancang rengse.
  • Sanggeus nyieun sasaungan, saeutikna budak teh ngabogaan panemu kumaha carana ngawangun sasaungan. Sasaungan bisa dijadikeun conto dina nyieun saung, anu kaditunakeun bisa jadi conto nyieun imah.

Kantunkeun Balesan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Robih )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Robih )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Robih )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Robih )

Connecting to %s