Naon atuh ari Kaulinan Barudak Teh?


Kaulinan Barudak lamun ditempo tina susunan kecap, diwangun ku dua kecap, nyaeta kecap kaulinan jeung kecap barudak. Kadua kecap kasebut geus make rarangken sewag-sewangan. Kecap kaulinan asalna tina kecap ulin anu ditambahan ku rarangken ka-an. Kecap ulin ngabogaan harti atawa kecap sasaruaan: heureuy, maen, ameng (bahasa lemesna tina ulin). Ulin kaasup kecap pagawean, hartina migawe pagawean. Sanggeusna kaaasupan ku rarangken ka-an, kecap kaulinan robah jadi kecap barang anu hartina paranti atawa sagala hal/barang anu dipake ulin. Terus kecap barudak asalna tina kecap budak, anu ditambahan ku rarangken tengah ar. Budak nuduhkeun kana saurang, lamun ditambahan ku rarangken tengah ar, jadi nuduhkeun kana lobaan, atawa leuwih ti saurang budak.

Lamun dihijikeun mah kaulinan barudak teh mangrupakeun sagalarupa barang atawa naon wae anu dipake ulin ku barudak atawa budak babarengan (lobaan). Sanajan kitu nu ngaranna kaulinan barudak teh lain ngan ukur anu osok dipigawe ku lobaan wungkul, bisa oge anu dipigawena teh ngan ukur ku sorangan. Anu dipigawe ku sorangan oge kaasup kaulinan barudak, asal osok dipake heureuy ku barudak dina waktu-waktu arulinna.

Jadi, tungtungna, nu ngaranna kaulinan barudak teh nyaeta sagala rupa hal anu osok dipigawe ku budak (saurang) atawa barudak (lobaan) dina waktu-waktu arulin atawa hareureuy.

Sanajan kitu, nu ngaranna kaulinan barudak teh lain ngan ukur osok dipigawe ku budak wungkul, da aya kolot oge anu osok migawe atawa miluan migawe kaulinan ieu.

Wilujeng Tepung di Blog Ciburuan


Blog ieu diayakeun pikeun ngamumule atawa ngalanggengkeun naon anu jadi kabiasaan atawa budaya anu geus jadi cekelan urang Sunda khususna kabudayaan anu aya di pasisian. Kajurung ku kahayang eta, nya dijieun ieu blog. Anu eusina dikhususnya nyaritakeun atawa magunemkeun kabudayaan Sunda anu aya di sabudeureun Kampung Ciburuan.

Sanajan kitu, tetep wae da anu nyusun ieu blogna ngabogaan kakurangan, boh dina widang pangaweruh boh dina widang praktekna. Jadi, nu nyusun ieu teu ngajamin sagala rupa budaya anu aya bisa kaasupkeun ka ieu blog.

Pikeun ayeuna mah, anu bakal diasupkeun kana ieu blog teh moal jauh tina widang-widang:

Sakitu wae heula pikeun ngamimitian ieu blog.